KOREA SKI WINTER ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888
รหัสทัวร์ KXJ21
สายการบิน Airasia x
ระยะเวลา 6D 3N
ประเทศ KOREA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เกาะนามิ สะพานยังกัง สกีรีสอร์ท ซูวอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบก สวนสตอเบอรี่ โซลทาวน์เวอร์ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก
ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์
ดิวตี้ฟรี พาจูเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน
พักสกีรีสอร์ท 1คืน โซล 2คืน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING) หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ลานสกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – สวนสตอเบอรี่ - โซลทาวเวอร์ – ช๊อปปิ้งทงแดมุน GALAXY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 พระราชวังเคียงบ็อค – เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก – คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง GALAXY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 TRICK EYE MUSEUM – ICE MUSEUM - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์ - พาจูเอ้าเล็ท - ร้านละลายเงินวอน
6 ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 09 DEC 2019 20,888 4,500 20,888 20,888 5,000 จอง
จอง
05 - 10 DEC 2019 20,888 4,500 20,888 20,888 5,000 จอง
จอง
10 - 15 DEC 2019 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
19 - 24 DEC 2019 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
29 DEC 2019 - 03 JAN 2020 24,888 4,500 24,888 24,888 5,000 จอง
จอง
30 DEC 2019 - 04 JAN 2020 22,888 4,500 22,888 22,888 5,000 จอง
จอง
31 DEC 2019 - 05 JAN 2020 20,888 4,500 20,888 20,888 5,000 จอง
จอง
02 - 07 JAN 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
09 - 14 JAN 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
15 - 20 JAN 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
16 - 21 JAN 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
21 - 26 JAN 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
22 - 27 JAN 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
23 - 28 JAN 2020 16,888 4,500 16,888 16,888 5,000 จอง
จอง
28 JAN - 02 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
29 JAN - 03 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
30 JAN - 04 FEB 2020 16,888 4,500 16,888 16,888 5,000 จอง
จอง
04 - 09 FEB 2020 19,888 4,500 19,888 19,888 5,000 จอง
จอง
05 - 10 FEB 2020 20,888 4,500 20,888 20,888 5,000 จอง
จอง
06 - 11 FEB 2020 20,888 4,500 20,888 20,888 5,000 จอง
จอง
07 - 12 FEB 2020 20,888 4,500 20,888 20,888 5,000 จอง
จอง
08 - 13 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
11 - 16 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
12 - 17 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
13 - 18 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
14 - 19 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
18 - 23 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
19 - 24 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
20 - 25 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
21 - 26 FEB 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
25 FEB - 01 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
26 FEB - 02 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
27 FEB - 03 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
28 FEB - 04 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
03 - 08 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
04 - 09 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
05 - 10 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
06 - 11 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
10 - 15 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
11 - 16 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จอง
12 - 17 MAR 2020 17,888 4,500 17,888 17,888 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

  • ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท
  • เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท
ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน *

หมายเหตุสำคัญ : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อชำระเงินค่าจองทัวร์  ค่าทัวร์
มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชื่อผู้เดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจำ ค่าทัวร์ได้ทุกกรณี และ กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางโดยจำนวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริษัทฯแจ้งท่านก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินค่าทัวร์ให้กับท่านทั้งหมด หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงการเดินทางอื่น และค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น และกรณีที่ท่านเมื่อเดินทางถึงแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกชำระเงินเพิ่มท่านละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   ** ตม. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

การชำระเงิน

เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
เอกสารใช้ในการเดินทาง
– หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตำแหน่ง, เงินเดือน)
– สำเนาบัตรพนักงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
– กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
– กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
– การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่านที่ทางบริษัทจะได้
แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้

หมายเหตุ

หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่5ของการเดินทางรวมจำนวน 4 ขวด
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์
(ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
17. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

**************************************************************************************************************************

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น