ITH222 นครพนม7พระธาตุ 3วัน 1คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999
รหัสทัวร์ FST-TH0027
สายการบิน รถโค้ช
ระยะเวลา 3D1N
ประเทศ ทัวร์ในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💥เสริมสิริมงคล ไหว้7พระธาตุวันเกิด ชมวิวริมน้ำโขง แลนด์มาร์คนครพนม พญาศรีสัตตนาคราช💢

🚌เดินทางโดยรถบัสVIP
🏕พักนครพนม 1 คืน


ITH222 นครพนม7พระธาตุ 3วัน 1คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จุดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน 19.30น.
2 จังหวัดนครพนม – พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ – วัดพระธาตุพนม – วัดพระธาตุเรณู – วัดพระธาตุศรีคูณ - หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ - วัดนักบุญอันนาหนองแสง- พญาศรีสัตตนาคราช - ถ่ายรูปบริเวณริมแม่น้ำโขง          โรงแรมจังหวัดนครพนม
3 วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ – วัดพระธาตุท่าอุเทน-ร้อยเอ็ด วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม - กรุงเทพฯ                            

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 - 26 Jul 2020 2,999 1,500 2,999 2,999 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

– ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง

– ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก

– โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)

– แจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และแมสผ้าหน้ากากอนามัย

 

เงื่อนไขการจอง
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

 

อัตราบริการนี้รวม

·  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น

·  ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน

· ค่าที่พัก 1คืน พักห้องละ 2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

· ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

·  ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

·  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

· เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

· ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

·   ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

·   ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ

·   ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

·   ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

·  ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

· ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

· ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

· ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

 

หมายเหตุ

· การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่าน

· บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

· บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ

· การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

· มัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

· ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

· เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น