HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่ารักอ่ะ ^o^

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,888
รหัสทัวร์ XJ144
สายการบิน Airasia x
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระหนึ่งวันเต็ม

Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมชมหมีภูเขาไฟโชวะ

สัมผัสหิมะสีขาวนุ่ม ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร

บรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิและมิตซุยเอ้าเลท

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง XJ620 23.55 - 08.20+1 น. (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
2 วันที่สอง - สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุตานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร - ช๊อปปิ้งทานุกิโคจิ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 วันที่สาม - เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุยเอาเล้ตท์ - ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 วันที่สี่ - อิสระช๊อปปิ้งหรือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO SUSUKINO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 วันที่ห้า - สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ XJ621 10.00 - 15.50 น. (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
05 - 09 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
06 - 10 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
07 - 11 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
08 - 12 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
09 - 13 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
10 - 14 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
11 - 15 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
12 - 16 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
13 - 17 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
14 - 18 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
15 - 19 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
16 - 20 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
17 - 21 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
18 - 22 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
19 - 23 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
20 - 24 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
21 - 25 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
22 - 26 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
23 - 27 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
25 - 29 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
26 - 30 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
27 - 31 มกราคม 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
28 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 8,900 29,888 29,888 7,900 จอง
จอง
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 8,900 29,888 29,888 7,900 จอง
จอง
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 8,900 29,888 29,888 7,900 จอง
จอง
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 8,900 29,888 29,888 7,900 จอง
จอง
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 8,900 29,888 29,888 7,900 จอง
จอง
09 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 8,900 29,888 29,888 7,900 จอง
จอง
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 29,888 8,900 29,888 29,888 7,900 จอง
จอง
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 8,900 28,888 28,888 7,900 จอง
จอง
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 8,900 28,888 28,888 7,900 จอง
จอง
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 8,900 28,888 28,888 7,900 จอง
จอง
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 8,900 28,888 28,888 7,900 จอง
จอง
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 28,888 8,900 28,888 28,888 7,900 จอง
จอง
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จอง
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 25,888 8,900 25,888 25,888 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์   รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
หมายเหตุ

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง)

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น